ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERHUUR KLANK- EN LICHTINSTALLATIES

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkende bepalingen, zijn al onze prestaties en verkopen onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door het feit zelf van de bestelling, de koop of het ondertekenen van de overeenkomst wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden. Bij het aanvaarden van onze algemene voorwaarden aanvaard u ook onze website Disclaimer en Data Protection Notice (“AVG/GDPR”) – link onderaan te vinden op www.djjoeri.be

Artikel 1 – Definities

1.1 Verhuurder: De heer Joeri Pauwels, handel drijvende onder de benaming DJ Joeri, gevestigd te Bissegemsestraat 155, 8501 Bissegem, ingeschreven in de
Kruispunt van Ondernemingen met als ondernemingsnummer BE 0578.907.381 en als zakelijk rekening nummer ING BE14 3770 6184 2183.

1.2 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt van de verhuurder voor een bepaalde periode en bepaalde prijs. Indien de overeenkomst wordt afgesloten door een minderjarige dient te overeenkomst te worden mede-ondertekend door één of meer meerderjarigen. De meerderjarige wordt dan als huurder beschouwd.

1.3 Materialen: alle goederen die de verhuurder voor verhuur ter beschikking stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

1.4 Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door de huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder dan wel bij gebreke hieraan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 – Toepassing algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van de verhuurder en op iedere overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder, behoudens en voor zover door de verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 3 – De prijs

De door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd materiaal en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

Artikel 4 – Voorschot

De verhuurder is gerechtigd bij de verhuur van materiaal een voorschot van de huurder te verlangen. Wordt een voorschot van meer dan 30% van de te betalen prijs verlangd, dan dient de verhuurder dit uitdrukkelijk in het aanbod te vermelden. De verhuurder garandeert de huurder dat het door hem vooruit betaalde bedrag onder alle voor rekening en/of risico van de verhuurder komende omstandigheden die leiden tot niet nakomen van zijn ter beschikkingstellingsplicht, zal worden terugbetaald.

Artikel 5 – Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de aangekochte goederen besteld moeten worden of indien er goederen besteld moeten worden om onze prestaties uit te voeren, moet minstens de helft van de totale prijs voor de aankoop en eventueel de levering contant betaald worden bij wijze van voorschot; de voorschotfactuur wordt nadien opgestuurd met de vermelding van de betaling. Het saldo van de prijs moet contant betaald worden bij afhaling of levering, waarna de saldofactuur wordt nagestuurd met vermelding van de betaling. Vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties wordt een voorschotfactuur opgemaakt van minstens de helft van de totale som; deze voorschotfactuur moet door de klant betaald worden vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties en wij houden ons het recht voor om de prestaties niet aan te vatten zo lang deze voorschotfactuur niet volledig vereffend werd. Bij het beëindigen van de uitvoering van de prestaties wordt een slotfactuur opgemaakt voor het te betalen saldo; wij houden ons het recht voor om andere prestaties niet aan te vatten of leveringen uit te stellen zo lang al onze facturen voor andere leveringen en/of prestaties niet volledig vereffend werden. De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest op van 8% per jaar vanaf de factuurdatum tot op datum van de algehele betaling. Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, per factuur ook een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2500,00 euro. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering of prestatie, behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, het saldo van de bestelling of de overeenkomst op te schorten tot de betaling, met inbegrip van intresten, schadevergoeding en kosten, geregeld is, of om het saldo van de bestelling of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken. Bij overlijden, faillissement of onbekwaamheid van de opdrachtgever, bij ontbinding of vereffening van de vennootschap of ingeval de opdrachtgever in het kader van de wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming gemachtigd wordt de overeenkomst niet langer uit te voeren, behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.

Artikel 6 – Uitvoering

6.1 Het gehuurd materiaal wordt door de verhuurder geleverd en terug afgehaald op de einddatum van de huurovereenkomst. Wanneer de afbraak door DJ Joeri gebeurd na het feest dient men 3 uur tijd te voorzien voor de gehele afbraak. Indien deze tijd er niet is zal een forfaitaire meerprijs aangerekend worden ten laste van de huurder van 15% van het totale bedrag.
6.2 Indien blijkt dat op de afgesproken datum voor terugname van het gehuurd materiaal, de verhuurder niet in de mogelijkheid is om zich toegang te verschaffen tot de plaats en/of het gebouw waar de goederen zich bevinden, zal een forfaitaire meerprijs aangerekend worden ten laste van de huurder van 15% van het totale bedrag.
6.3 Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat de materialen worden afgehaald en/of teruggebracht door de huurder, kan dit alleen op de overeengekomen dag en de overeengekomen tijd. Indien dit niet wordt nageleefd, wordt er een wachtuitkering van 15% bovenop het bedrag aangerekend.
6.4 De huurder dient ervoor te zorgen dat de ruimte waarin de installatie wordt aangebracht voldoet aan alle reglementen inzake brandveiligheid.
6.5 Er dient een stroomvoorziening te gebeuren van minstens 3 circuits van 16A per circuit om stroomuitval te vermijden.
6.6 Bij een evenement in open lucht dient de huurder nodige afgesloten beschutting te voorzien zodat er geen schade kan worden veroorzaakt door water bij regen/sneeuwval.
6.7 Tijdens de opbouw, DJ diensten en afbraak moet drank (plat water & frisdrank) worden voorzien en indien beschikbaar voor de gasten ook eten indien mogelijk.
6.8 De levering door DJ Joeri is gratis binnen de straal van 15 km rond ons firma adres. Indien buiten deze straal zal er € 0,50 per km worden aangerekend + werkuren. (site www.google.be/maps dient als referentie).

Artikel 7 – Gebrek aan de materialen

7.1 Het gehuurde materiaal wordt verondersteld in goede staat te zijn afgeleverd.
7.2 De huurder dient op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen te onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen de 3 uur na de in ontvangstneming gespecificeerd schriftelijk aan de verhuurder te berichten. Vanaf het ogenblik van het in gebruik nemen van de gehuurde materialen vervalt het recht tot reclamatie.
7.3 De huurder moet de gehuurde goederen onderhouden als een goed huisvader en teruggeven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
7.4 De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waardoor deze gefabriceerd is.

Artikel 8 – Verboden

8.1 Het is de huurder ten strengste verboden om stickers of affiches te kleven aan de gehuurde goederen. Voor het kuisen/verwijderen van de aangebrachte stickers/affiches of plakresten wordt 250 euro in rekening gebracht indien dit nodig blijkt. Dit bedrag zal eveneens worden aangerekend als de huurder stickers afdekt of verwijderd van de verhuurder.

Artikel 9 – Verbreking & annulering

9.1 Elke annulering van de bestelling door de Klant dient schriftelijk te gebeuren.
9.2 Bij elke annulatie van de bestelling door de Klant, om welke reden ook, is de Klant aan DJ Joeri een forfaitaire vergoeding verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Deze vergoeding bedraagt: 30% van de overeengekomen prijs bij annulatie.

Deze vergoeding zal verhogen:
-50% van de overeengekomen prijs bij annulatie in de 4de en 3de week voor de installatie/prestatie.
-75% van de overeengekomen prijs bij annulatie in de 2de week voor de installatie/prestatie.
-100% van de overeengekomen prijs bij annulatie in de laatste week voor de installatie/prestatie.

Ten dien einde behoudt DJ Joeri eventuele voorschotten ten titel van schadevergoeding. Bovendien behoudt DJ Joeri zich het recht voor een aanvullende vergoeding te vorderen voor de schade die voortvloeit uit de annulatie die niet door de forfaitaire vergoeding wordt gedekt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove fout. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder & risico-overdracht

11.1 De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor het gehuurde materiaal en dient dit ook terug te geven of te overhandigen in de staat zoals het afgehaald of geleverd.
11.2 Zodra de gehuurde goederen worden geladen bij de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk, diefstal en iedere kwaliteitsvermindering van de gehuurde materialen door welke oorzaak dan ook en is hij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden ongeacht wie voor het vervoer ervan instaat.
11.3 De huurder is gehouden de verhuurder onmiddellijk te verwittigen, ten laatste binnen de 12u van ieder verlies, brand of diefstal, beschadiging door derden of welke danige schade ook tijdens de huur van het materiaal.
11.4 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurd materiaal aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
11.5 De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige ongevallen die gebeurt zijn door publiek of het niet opvolgen van advies door verhuurder aan de huurder.
11.6 Bij beschadigingen of diefstallen veroorzaakt door derden, moet het beschadigd of gestolen materiaal worden vergoed. De organisator dient in elke situatie zijn publiek onder controle te houden bijvoorbeeld bij overmatig alcoholgebruik, vechtpartijen en dergelijke. Als er gehuurd materiaal beschadigd of gestolen wordt moet de organisatie dit vergoeden met de nieuwprijs, vermeerderd met de transportkosten en dit binnen de 5 dagen.
11.7 Wanneer iemand moedwillig de installatie van DJ Joeri beschadigd of ruzie maakt tijdens de DJ set heeft DJ Joeri het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder terugbetaling. Alsook als men de installatie zou bedienen zonder toelating van DJ Joeri. De organisator van het feest is verantwoordelijk dit ten allen tijde te vermijden.
11.8 DJ Joeri kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gasten zich niet houden aan de vooropgestelde regels rond social distancing welke gelden op het moment van de artistieke prestatie. Dit is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de organisator van het feest.

Artikel 12 – S.A.B.A.M.

Kosten die voortvloeien uit het door de huurder te gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audio dragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de verhuurder beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van de huurder die voorts de verhuurder vrijwaart voor elke mogelijke aanspraak terzake S.A.B.A.M. en dergelijke.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt begrepen ‘omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verhuurder toe te rekenen zijn’. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: (transport)vertragingen, niet voorziene stagnatie bij toeleveringsleveranciers, stakingen. Deze opsomming is niet beperkend.
13.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24u zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
13.3 Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
13.4 DJ Joeri blijft eigenaar van de geleverde goederen. Onder geen beding kunnen deze goederen het voorwerp uitmaken van een beslag of verkoop. De Klant zal het risico met betrekking tot de geleverde goederen dragen.
13.5 In geval van overmacht heeft DJ Joeri het recht tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn of vergoeding.
13.6 In voorkomend geval kan DJ Joeri bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de Klant hierdoor zou lijden.

Artikel 14 – Verzekeringen

De verhuurde goederen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. De huurder dient zich betreffende het gehuurde materiaal behoorlijk te verzekeren tegen alle risico’s en iedere aansprakelijkheid voor schade die toegebracht wordt door derden of aan derden tijdens het gebruik van het materiaal. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken ter zake vanwege derden zowel in hoofdsom, intresten als kosten.”

Artikel 15 – Vergunningen & bijkomende onkosten

De huurder dient in te staan voor de aanvraag en betaling van alle eventueel nodige vergunningen. Alle bijkomende onkosten zoals kosten voor publiciteit, auteursrechten, BTW, provinciale en gemeentebelastingen of taksen zijn ten laste van de huurder. Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 16 – Ontbinding & verbreking

De verhuurder heeft het recht om de overeenkomst de huurder onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
– er nog openstaande facturen moeten betaald worden
– de huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens de verhuurder voldoet
– na de sluiting van de overeenkomst, de verhuurder kennis heeft genomen van omstandigheden die hem doen vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Indien bij de levering door de verhuurder enige problemen of onenigheid ontstaan, kan de verhuurder de huurovereenkomst direct verbreken zonder financiële gevolgen, waartoe de klant wel een verantwoording zal moeten afleggen, aan de hand hiervan zal een schadevergoeding worden vastgelegd.

Artikel 17 – Gebruik door derden

Het is de huurder verboden het gehuurd materiaal aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.

Artikel 18 – Beperkte aansprakelijkheid

DJ Joeri kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, defecten schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van DJ Joeri om, waaronder blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties industriële acties en uitsluiting, overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht. Van alle beelden die we hebben gemaakt of van ons gemaakt werden eisen wij alle rechten op om deze al dan niet te publiceren. Als wij een beeld van u maken en u dit niet wenst kan u dit steeds op voorhand aangeven maar nooit achteraf.

Artikel 19 – Verplichtingen van de klant

19.1 Het is aan de klant om alle vereiste formaliteiten in orde te brengen inzake eventuele toestemmingen, belastingen of toelatingen die onmisbaar en/of verplicht zijn voor het verloop van de uit te voeren taken (bijvoorbeeld: gemeentelijke regelgeving, niveau van de decibels, …).
19.2 De klant moet DJ Joeri tijdig alle informatie bezorgen die nuttig is voor het welslagen van een evenement.
19.3 DJ Joeri kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van de niet-respectering van punten 19.1 en 19.2.

Artikel 20 – Intellectueel eigendom

20.1 Alle logo’s, merken, foto’s, video’s en modellen op ongeacht welk medium (documenten, mails, website, sociale netwerken, …) van DJ Joeri blijven haar exclusieve eigendom.
20.2 Alle tekeningen, schetsen, afbeeldingen, opstellingen, offertes en opgestelde documenten van DJ Joeri zijn strikt vertrouwelijk en enkel voor de klant bestemd. Dergelijke documenten mogen nooit worden doorgestuurd naar derden of openbaar gemaakt zonder onze schriftelijke toestemming.
20.3 Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, is elke gedeeltelijke en/of volledige reproductie van deze elementen, ongeacht het medium en voor ongeacht wel doel, verboden.

BETWISTINGEN VAN AL ONZE VOORWAARDEN

De betalingen van onze facturen moet binnen de 8 dagen worden voldaan. Al onze uitgegeven offertes zijn tot 30 dagen na offertedatum geldig. Betwistingen en geschillen tussen de klant en ons bedrijf zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Kortrijk, en de overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

GELDIGHEID VAN AL ONZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn geldig voor het bedrijf van de heer Joeri Pauwels, handel drijvende onder de benaming DJ Joeri, gevestigd te Bissegemsestraat 155, 8501 Bissegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer BE 0578.907.381 en als zakelijk rekening nummer ING BE14 3770 6184 2183.

Versie 1.4 – Algemene voorwaarden aangemaakt op 30/05/2015.